Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Cùng với sự phát triền kinh tế xã hội, tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, thì các vấn đề ô nhiễm môi trường như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại …
SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Đem lại: Môi trường của đất và trời gắn chặt với nhau sự cần thiết tồn tại của con người và thế giới động vật, ... Sự cần thiết bảo vệ của nguồn nước ngầm, biển, bề mặt không bị ô nhiễm,...
TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Công Ty Môi Trường Trà Vinh hướng đến các đơn vị chuyên môn hàng đầu về dịch vụ, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, cải tạo hệ thống côn g nghệ môi trường và cung cấp thiết bị môi trường, hoá chất môi trường và xử lý các vấn đề môi trường tốt nhất Việt Nam trong công nghệ hiện đại mới.
MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH